maart 2023

Frysk skriuwe

“Dat wie ek wol wat foar dy west Dick, Frysk skriuwe en – appe.” Yn de hal fan it sealesintrum wêr’t ik krekt myn gearkomste ôfslút, kom ik in stik […]

Komplemint

Yn de sauna haw ik noch mar krekt myn badjas ôf dien om in kabine yn te stappen as ik in âlde frou yn in badjas tsjinkom, sy rint mei

Minskenwurk

De oargelist begjint te spyljen en de gemeente sjongt de tekst dy’t projektearre wurdt. Al foardat de earste rigel útsong is, blykt dat de melody net hielendal past by de

Klapband houdt Tuorke en Jurre niet van kermis

Het is een heerlijke bijna zomerse zaterdagmiddag als Tuorke en Jurre het altijd gezellige winkelcentrum van Surhuisterveen weer intrekken. De temperatuur is bijna achttien graden, er klinkt vrolijke muziek vanaf

Eenheid

Onze kerkelijke gemeente is opgebouwd uit gemeenteleden, zo heb ik altijd geredeneerd. De gasten in de kerkbankjes, de diakenen, ouderlingen, kosters en alle andere vrijwilligers in de kerk vormen de

Sjoelblokjes op’e Jan Binneslaan

“Tinkst der al om dat jimme de sjoelbakken rjochtop hâlde, want oars giet it raar”, sa bring ik yn’t sin hoe’t it foarich jier gong is. Foar de aktiviteit Soep

Bûsboekje

“Foar it earst hie ik dit jier gjin bûsboekje kocht”, sa lei ik de mefrou efter de toanbank by de Afûk út. “Mar ik mis ’m no dochs.” Al in

Kuier

“Ah, de New Balance 886,” sa werkent de ferkeaper fuortendaliks de kuierskuon dy’t ik oan ha en oan ferfanging ta binne. “In klassiker.” Myn betinksel om de âlden yn te

Scroll naar boven