Klussende buurmannen openen ruimere deelkast

Na een periode van klussen en verven is de grotere versie van Deelkast Us Stekje vandaag geopend. Speciaal voor deze opening zijn Buurman & Buurman naar De Ekster in Surhuisterveen gekomen. Ze voeren de opening uit met een spontane ‘high five’ en sluiten de ceremonie af door te roepen: ‘voor…

Taryfke

“Ik kin it amper sjen mei dy lytse letterkes en dy grutte lampe dy’t yn myn gesicht skynt.” In âlder froutsje stiet foar ús yn in lange rige foar it parkearautomaat by De Lawei. Sûnt koart moat der betelle wurde om de auto op it terrein te setten en oan…

Trochride

Doe’t ik fanmiddei de doar útstapte om nei Ljouwert te riden foar de skriuwkursus tocht ik wol aardich op’e tiid te wêzen, mar op it klokje yn it desboerd sjoch ik dat it al rom oer ien oere is. Neat oan’e hân, want dan kom ik meastentiids ek noch wol…

Harde taal

Vorige week waren wij ergens in Noord Brabant waar we een aantal etappes van het Pieterpad hebben gelopen. Enkele afstanden hiervan voeren ons even over de grens en behalve dat de verkeersborden er iets anders uitzien, merk je daar weinig van. Voor de lol gingen wij af en toe wel…

Dikke poes

“Wolsto de matte fuortoan wer rjocht lizze asto deryn of derút giest?!” Yn de fraach liket hast wat ferwitends te klinken, mar somtiden kinne jo diskusje better net oan gean. Ik bin der lykwols wis fan dat ik dizze matte net skeef lis. De tiid dy’t dernei komt, tink ik…

Patronen doorbreken

“Kom op Jeltsje, wy moatte dy kant op!” Ongeduldig staat hij bij de deur te wachten om te vertrekken en op de oproep nog wat kracht bij te zetten: “it klokje liedt al.” Het is zondagochtend negen uur en het echtpaar is gewend om rond dat tijdstip te vertrekken naar…