Briltsje (20)

“Ik kin it wier net mear sjen!” Myn broer is efkes by ús en mei syn earmtakke sa fier as mooglik fan him ôf probearret ‘r in berjochtsje op’e tillefoan te lêzen. Teun is ek hast fyftich en dan begjinne dat soad dingen wolris wat minder te wurden. “Kinsto dat…

Pieterpad etappe Groningen-Winsum

zondag 18 oktober 2020 Even voor acht uur loopt de wekker af. Het plan is om even voor negen uur te vertrekken en dan de trein van 9:57 van Winsum naar Groningen nemen. We hebben ervoor gekozen om de route Winsum-Groningen in tegengestelde richting te lopen zodat we de auto…

Pixabay

Lastpost

Wat doen ouders tegenwoordig eigenlijk nog met een kind?! Dat heb ik me de laatste jaren meer dan eens afgevraagd wanneer ik tijdens wandelingen in de omgeving iedere ochtend weer in alle vroegte auto’s zag stoppen met kleine kinderen er in; het zijn kleinkinderen die bij pakes en beppes worden…

Blêdblazer (19)

Hjir wennet ien dy’t in blêdblazer hat, sa is myn konklúzje wannear ’t ik derlâns kuierje. Yn de hiele strjitte lizze gjin blêden op’e dyk mar hjir wol, wylst de tún sûkerskjin is. Sûnder folle ferstân fan de natuer te hawwen is te sjen dat de blêden simpelwei fan de…