Gewoon griepje (329)

Zo’n vijf minuten voordat ik mijn gast verwacht, open ik de zijdeur van ons huis. In de garage laat ik mijn darmen nog even stiekem naar wat lucht happen, maar die willen vandaag meer! Gelukkig is mijn reactie snel genoeg om te bemerken dat er een lepeltje darminhoud is meegekomen…

Stembureau De Regenboog

Koster Anne Rijpma van De Regenboog wilde graag de eerste stemmer in het kerkgebouw van de christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt zijn. Zijn plan was bijna niet geslaagd doordat voorzitter Minke Spoelstra van het stembureau constateerde dat de datum van Rijpma’s identiteitbewijs te ver in het verleden lag, maar gelukkig bleek…

Bubbels

Efkes in tsjerkeradio ynstallearje by in bewenner fan ’t Suyderhuys, noch net sa lang lyn wie dit yn in pear tellen klear. Dan fertelde ik by de resepsje wêr’t ik hinne woe, dêr krige ik it keamernûmer en koe ik myn gong gean. Meastentiids krige ik by de bewenner dan…

Bytanke

Trochdat ik myn fotokamera net mear regelmjittich brûk, stiet it apparaat wol wikenlang yn’e kast. Doe’t ik fannemiddei efkes in foto sjitte soe foar in opdrachtsje, sloech de skrik my om it heart: it lampke fan de batterij stie te knipperjen en dat betsjut meastentiids dat der net safolle tiid…

Gemak

Om it jo makliker te meitsjen, freegje wy jo om postkoade en hûsnûmer yn te sprekken. Alle kearen as ik nei de grutte provider belje, wurdt my dizze opdracht jûn wêr’t ik net omhinne kin. Nei in oantal tillefoantsjes begjint it my wat te yrritearjen, al hielendal om de earste…