Read

“Grien of giel?” Ik bin by de grienteboer en as ik dan kiwys bestel, krij ik altyd de fraach hokfoar kleur ik wol. ‘Grien’, siz ik alle kearen en dan komt it wol goed. De jongeman efter de toanbank hat se al kreas yn in taske dien as ik my…

Kaai

De doar is by ús meastentiids los, elkenien dy’t gjin kwea yn’e sin hat, is wolkom en kin troch de garaazje efterom komme. Allinnich as wy fuort binne of oars dwaande wurdt de kaai efkes omdraaid. Hjoed wie ik wat oan it karweien west en hie dêrby in wat âldere…

Koffietijd

Een grote vrachtwagen stopt bij ons voor de deur. Afgezien van de grotere transporten door de verbouwing bij de buren, is dit bij ons in de straat bijna opzienbarend. Nynke staat glunderend voor het raam maar heugt zich geen bestelling. Ik wel! Een dag geleden heb ik vijfhonderd kilo zout…

Mooi moment

We hadden er al een poosje naar uitgekeken: met vrienden zouden we meedoen aan een on-line pubquiz. Eindelijk weer eens een verzetje na een lange tijd zonder evenementen en visites, maar opnieuw was het dat verrekte virus dat roet in het eten gooide. Door bepaalde ontwikkelingen en besmettingsgevaar was het…

Alde mantsjes

De lêste tiid fernim ik regelmjittich dat myn ûnderbroek wat wiet is. Hiel stikem sjoch ik dan wolris efterom en tink ik wolris: it sil dochs net? Ik bin ommers de fyftich ek al foarby en by sommige mannen op leeftyd kin it plassen troch bepaalde lichaamlike feroarings wolris wat…