Fluch bakje

De ronkjende auto dy’t efterút op it hiem yndraait wie luts myn oandacht. Ik stie op fan myn burostoel en seach noch krekt it skaad fan in man mei in donkere jas en in muts op nei de glimmende bolide stowen. Hy tikke noch efkes op’e iepensteande efterklep dy’t dêrnei…

Apelflap

“Wat soe ik no nocht hawwe oan in hearlik waarme apelflap”, sa hear ik deselde stim sizzen dy’t ek witte faak resolute plannen hat oer ôffallen, minder ite, mear beweagje en dit soad fan saken. En dan is it op dizze reinige sneintemiddei yn novimber al gaueftich efkes in swiere…

Foutkoade

“O-ooh!” De lûden út de keuken klinke net hiel geunstich. Foar de ôfwaskmasine dy’t drok oan it wurk is, leit ien grutte bel mei skûm en wy sette it apparaat dan ek mar stil. It skjinmeitsjen fan fleskes mei sjippe hie dochs oars moatten, sa is de konklúzje. As wy…

Mensen in Van Mesdag

“Ik ben behulpzaam, xxS”. Het raakt me diep wanneer ik een roosje krijg aangereikt van een man die zojuist een korte act heeft gedaan in de wasserette waar hij z’n dagbesteding doet. We worden in een groep van zo’n tien personen rondgeleid door de Van Mesdag kliniek in Groningen. Hier…

Druilerige intocht weerhoudt publiek niet om Sint welkom te heten

Enkele ouders staan samen met hun kinderen al ruimschoots op tijd in het centrum van Surhuisterveen te wachten op Sinterklaas. Portieken en luifels worden gebruikt om te schuilen tegen de aanhoudende regen. De echte ‘die hards’ staan echter gewapend met paraplu te wachten bij de Feanster haven, waar de goedheiligman…

Fan’e sokken

It is krekt foar healwei njoggenen as ik de doar út gean foar myn moarnskuier. De sinne skynt al aardich, it is hearlik droech waar. Fierderop hear ik in autodoar iepen gean en hastich wer ticht klappen. De auto start en fuortdaliks wurdt der in straal gas efterút jûn. Al…