VIP’s

Om ús festival in lyts bytsje te promoaten, hjir en der in praatsje te meitsjen en fansels om te genietsjen fan in hapke en in drankje, fertsjintwurdigden wy okkerdeis mei sy’n fjouweren ús organisaasje by de Midsimmermoeting fan de gemeente Achtkarspelen. By de parkearromte stie in man yn in oranje…

Het goudgele strand

Op zijn minst één dag per jaar proberen we te gaan: een dagje naar het Noordzee-strand op een heerlijke zomerse dag. Vroeg in de ochtend de auto inpakken, nog even een bakje koffie en dan de snelweg op. Traditioneel nabij de Afsluitdijk wederom een bakje koffie drinken met reeds zo’n…

Vaderdagpresentje van Tuorke en Jurre altijd leuk

“Ik vind het best wel gezellig hier!” Een groepje volwassene van zes personen dat duidelijk niet uit de omgeving van Surhuisterveen vandaan komt, beweegt zich door het winkelcentrum. De zon staat hoog aan de hemel, de temperatuur loopt richting dertig graden en de terrasjes zijn overal zo goed als bezet….

Panyk

De sirene fan de brânspuitauto komt stees tichterby en stoppe net fier fan ús ôf. Ik meitsje oanstalten om polshichte te gean nimmen. “Mar der fleanste dochs net efteroan?!”, sa krij ik te hearen. Sa’n twa minuten letter bin ik der al efter dat it wierskynlik om in skoalebesikje fan…

Hûndertfyftich wurden

Myn idee om dit rubrykje fan hûndertfyftich wurden te gean skriuwen komt út de Volkskrant, sa hie ik alris útlein. Hiel maklik haw ik somtiden in koart ferhaaltsje op papier. Ik soargje der alle kearen foar dat it bestiet út eksakt hûndertfyftich wurden. Fanmiddei diene wy in koarte lunch yn…

Pike fange

De pyk siet dúdlik net sa lekker yn har fel, sy stie wat tenearslein yn in hoekje, by de oare piken wei. Oan har bealchsein koene wy wol sjen: hjir doocht wat net. En dus moast it bist efkes fangt wurde. No, dan giet it der om wei yn it…