Bouwwerken (305)

Het zal zo’n twintig jaar geleden geweest zijn dat ik in de tuin achter het huis een soort van overkapping heb gebouwd: vier palen, een paar dwarsbalkjes en wat golfplaten erbovenop en afgewerkt met een aantal vlonderplanken vond ik het met de kennis die ik toen van timmeren had al…

Schermafdruk De Wereld Draait door 27 maart 2020

Betere tijden

Tot zover! Deze tekst verscheen onlangs op het scherm van de altijd kleurrijke studio en op dat moment ging alles onheilspellend op zwart: de laatste uitzending van De Wereld Draait Door zat er op. Vijftien jaar lang actualiteit samen met muziek door een vlotte presentator is voorbij. De terugblikkende beelden…

#11 Boadskippen

Foarige wike bin ik efkes mei west om boadskippen te heljen foar in âldere frou dy’t der eins net mear út doart. Ik bin der wier fan skrokken sa benaud as dy minsken binne foar dat corona-firus : fuort neidat de doar iepen giet, docht sy fiif stappen efterút, it…

Karantêne

“Lang zal ze leven in de gloria…” Wy binne efter yn’e tún as wy foar op’e dyk de fleurige klanken fan in trompet spiljen hearre. Rap rinne wy nei foaren: der is aksje yn ús buert dêr’t al in oantal wiken sa goed as neat te belibjen falt. In buorfrou…

Crisistijd (304)

Regelmatig zitten we heerlijk te genieten in onze tuin. We genieten van de stilte, het prachtige gezang van de vele vogeltjes en ook nog eens de pracht en praal van de natuur. Nu we echter leven in crisistijd, ‘blijf thuis’ de belangrijkste opdracht is en werken veelal thuis gebeurt, blijkt…

Floara

“Witst wat echt sûn is?”, sa krige ik as ynformaasje mei fan de grienteboer neidat ik in pear ûnskes soerkoal besteld hie. “In pear skepkes rouwe soerkoal, hiel goed foar bygelyks dyn termfloara.” No haw ik der eins gjin flau benul fan hoe’t it steld is mei myn termfloara, mar…