Plestik pûdsje

Yn de tsiiswinkel leit meastentiids wol in blok tsiis klear fan ûngefear in kilo, altyd netsjes ferpakt yn plestik. Dizze lis ik dan op de toanbank en rekkenje ik ôf. Op it momint dat ik myn betelling regelje, pakt de ferkeaper hiel automatysk noch in plestik pûdsje, wierskynlik om it…

Zomerse warmte weerhoudt Tuorke en Jurre niet van dansen

Tropische omstandigheden zijn het waaronder Tuorke en Jurre de zaterdagmiddag voorafgaand aan vaderdag hun cadeautjes uitdelen. Het duo heeft het werkrooster dan ook aangepast aan de temperatuur. “We houden iets vaker pauze om even iets te gaan drinken”, legt Jurre uit. Maar liefst 33 graden Celsius tikt de thermometer in…

Simmerwurk

De temperatuer yn myn wurkkeamer rint fanmoarn betiid al gaueftich op rjochting seisentweintich graden. It is simmersk waar, de sinne skynt op’e glêzen mar ik haw de gerdinen ticht om it ljocht tsjin te hâlden. Rûnom njoggen oere nim ik in bakje kofje mei nei bûten yn it skaad en…

Vuur en vlam

Velen van ons kunnen ze met de neus wel aanwijzen, de mensen in hun omgeving die vroeger trouw de kerkdiensten bezochten maar inmiddels al vele jaren niet meer zijn gesignaleerd binnen de kerkmuren. Het zijn van die onverklaarbare processen; ze zijn een aantal malen afwezig, komen dan helemaal niet meer…

DJ

‘Sara Acker is coming from Texas en she’s in the Netherlands for a worship concert in De Flambou’. Op de een of andere manier ben ik betrokken geraakt bij dit concert voor enig pr-werk en de presentatie van de liederen die worden gezongen op vrijdag 9 juni in De Flambou….

Trochrekkenje

De earste tsjerkegongers sieten op Himelfeartsdei sa’n heal oere te betiid yn’t tsjerke. Der wie yn Kruispunt in ferkearde begjintiid kommunisearre sadat net elkenien de júste tiid fan de mienskiplike tsjinst mei de CGKV yn De Regenboog kin. By tafal hat koster Anne Rijpma te hearren krige fan it fersin…