Skeef

“Noh, dit haw ik werklik wier noch nea earder meimakke!” De timmerman dy’t by ús in nei kezyn pleatst, hat sawol ûnder as boppe de maat al trije kear metten en hy hat him dêrtroch fersekere dat hy it goed dien hat. “Der sit in oantal milimeters ferskil yn ûnder…

Primeur (150)

Sy soe dapper op de nije fyts mei elektryske ûndersteuning nei it wurk, mar de waarfoarspelling wie net goed. De radars hiene net gelyk, it earste fytstochtsje hie wol kind. De primeur skode in dei op, doe soe sy mei in freondinne – dy’t ek krekt sa’n flot fytske kocht…

Skelkje

“Werom hasto in skelk foar?” In âldere man besjocht my fan boppe nei ûnder neidat hy de spullen besjoen hat dy’t foar my lizze op’e tafel. Wy steane op in duorsumensgearkomst en dêr lis ik út hoe’t wy – troch molke fan it boerehiem te heljen en net út’e supermerk…

Vakantiehuisje

Het is vandaag open dag op het vakantiepark waar we verblijven. Omdat we weleens willen zien wat er zoal te beleven is binnen de poorten van het dit recreatieterrein, wandel ik aan het eind van de middag samen met André nog even richting de receptie. “Wij komen voor de open…

Nijsgjirrich

“En… wurdt der wolris misbrûk fan makke?!” De ferkeaper bôget him nijsgjirrich oer de toanbank en sjocht my mei ûndogense eagen oan, sa fan: fertel it my mar ris efkes. De man doelt op de dielkast dy’t wy alwer in tiidsje op’e oprit stean hawwe mei it motto: ‘wat de ien…