april 2023

Skeef

“Noh, dit haw ik werklik wier noch nea earder meimakke!” De timmerman dy’t by ús in nei kezyn pleatst, hat sawol ûnder as boppe de maat al trije kear metten […]

Primeur (150)

Sy soe dapper op de nije fyts mei elektryske ûndersteuning nei it wurk, mar de waarfoarspelling wie net goed. De radars hiene net gelyk, it earste fytstochtsje hie wol kind.

Skelkje

“Werom hasto in skelk foar?” In âldere man besjocht my fan boppe nei ûnder neidat hy de spullen besjoen hat dy’t foar my lizze op’e tafel. Wy steane op in

Vakantiehuisje

Het is vandaag open dag op het vakantiepark waar we verblijven. Omdat we weleens willen zien wat er zoal te beleven is binnen de poorten van het dit recreatieterrein, wandel

Nijsgjirrich

“En… wurdt der wolris misbrûk fan makke?!” De ferkeaper bôget him nijsgjirrich oer de toanbank en sjocht my mei ûndogense eagen oan, sa fan: fertel it my mar ris efkes. De

Scroll naar boven