maart 2024

Moment met de Heer

“Wie ben ik dat U mij gebruiken wilt?” Op deze zaterdagochtend word ik even geraakt door het liedje van Delise tijdens het luisteren naar Groot Nieuws Radio. ‘Mijn beetje talent […]

Fioeltsjes

buorman fynt ús pykjes ek wol gesellich, mar somtiden binne sy wat minder wolkom

Fakânsje

“Hawwe jimme al fakânsjeplannen?” It bin fan dy praatsjes dy’t dizze perioade sa’n bytsje wer begjinne. Dit jier hawwe wy ek fakânsjeplannen, mar dat hat nochal wat fuotten yn ierde

Elfstedenpad etappe Waddenzeedijk-Herbaijum

Vandaag lijkt het mooi weer te worden en daarom wil ik de negende etappe van het elfstedenpad gaan wandelen: van Waddenzeedijk tot Herbaijum. Bij het uitzoeken van de route naar

Samar in feestje

as dan hast de hiele groep oanwêzich is, knal ik der yn mei in flinke boanus

Frisse winden

“Mar werom moat dat dan no in oare namme hawwe?!” Zo te horen heeft deze oudere dame nog wel de nodige vragen aan de vrijwilliger van de kerk die bij

Miljeufederaasje op’t dak

Tsjonge jonge, dat hawwe wy wer hear… Wy dogge sa ús uterste bêst om sa duorsum mooglik te libjen, hawwe wy fannewike ynienen de Friese Milieu Federatie (FMF) op ús

Mieretytsjes

Yn it spultsjeprogramma Ik hou van Holland op’e telefyzje moasten de teams okkerdeis de betsjutting jaan fan it wurd ‘mieretietjes’. “Hele kleine tietjes”, sa antwurde ien fan de dielnimmers, wat

Elfstedenpad etappe Bolsward-Waddenzeedijk

Het heeft vannacht licht gevroren en daardoor moet ik voor vertrek nog even licht krabben, er zit wat ijs op de voorruit. Even voor acht uur vertrek ik richting Kimswerd

Gute Nacht

Meestal liggen we al iets eerder onder de wol, maar soms zijn we zo rond elf uur in de avond nog wel wakker. We vinden het dan fijn om het

Scroll naar boven