Priuwerij

Heit wie syn kast oan it opromjen west en derby hie der nochal wat drankflessen fûn, mei ferskillende jiertallen. “Wat moat ik hjir mei?”, sa frege hy him of. Fuortgoaie

Struktuer

“Dat moat dêr stean en dy planke moat dêr hinne…” Geduldich wachtsje ik op de ynstruksjes fan myn oarehelte dy’t de boutekening fan de kleankast – dy’t wy by de

Het verloren schaap

Het zal heus geen topprestatie zijn, maar we voelen als groep toch wel enige euforie nu we na een urenlange behoorlijk pittige wandeling door het gebergte in de Schotse hooglanden,

Motorritje

Door omstandigheden heeft mijn motor al tenminste drie jaar onbereden in de garage gestaan en toen ik vorig jaar wel weer eens zin had om een ritje te maken, kreeg

Mankeminten

“Ik wit soms net mear hoe’t ik stean of sitte moat”, sa jout ‘pasjint’ oan wannear’t hy yn de gearkomst in gjalp fan pine jout. – “Hast wol Diclofenac?”, sa

Moaie húskes

“Wat in skattich húske!” Under ien fan ús kuiertochten passearre wy in lyts wenningkje dat der yndied wol aardich útsjocht. “Hjir soene wy tegearre wol wenje kinne”, sa giet it

Fries Woudenpad etappe Ureterp-Beetsterzwaag

Omdat van de etappe van vandaag de vorige keer al drie kilometer hebben gewandeld, zijn er nog zeven kilometer over tot de volgende plaats. Omdat we eigenlijk wel fit genoeg

Skjinne ôfwask

‘De pannen meie sa no en de boarstel wolris flink oer de hûd hawwe, sa hawwe wy leard.’

Scroll naar boven