Memmetaal (2)

“Ja goeiedei, jo prate mei my, ik woe graach in ôfspraak meitsje.” Sa ûngefear begjin ik myn telefoan petearkes om in ôfspraak by dokter of wat oars te meitsjen. As de assistinte dan freget ‘wa bisto?’, dan wit ik wol dat ik gewoan yn myn eigen memmetaal trochgean kin en…

Infobalie

Vrijwel iedere welkom – of ontmoetingsdienst valt het mij op dat er nieuwe gezichten tussen de gasten zijn, mensen die met een zoekende blik door de hal heel voorzichtig laten zien dat ze niet helemaal thuis zijn in ons kerkgebouw. Observeren is een van de dingen die ik als verslaggever…

Hastich

Myn kuierke hie ik krekt hân doe’t it alwer wat begûn te reinen. Op myn kantoar hie ik mysels in lekker bakje kofje ynskonken en siet no te sjen wat de aginda hjoed allegearre foar my op it programma hie. Ferhip, om healwei tsienen in gearkomst yn De Bining, sa…

Kippenvel en geheven handen in aanbiddingsavond

Muziek geeft ontzettend veel vrijheid. Dat ervaren de bandleden van Connect vrijwel iedere donderdagavond tijdens de repetities. “Dit willen we graag met meer mensen delen, daarom deze aanbiddingsavond in De Lantearne”, ze legt Naomi deze zondagavond aan zo’n 75 bezoekers van jong tot oud uit voordat de huisband de rest…

Herfstvakantie begint met zoete geuren en bellenblaas

De herfstvakantie is aangebroken en om dat samen met de jongeren te vieren delen Tuorke en Jurre deze zaterdagmiddag vliegtuigjes, tekeningen en bellenblaas uit. Bovendien kan iedereen zich tegoed doen aan lekkernijen zoals popcorn en suikerspinnen en is er een ballonnenmaker die mooie beestjes kan maken van ballonnen. Alleen het…

Tiidfergriemen

Wêr binne dochs dy goeie âlde gearkomsten fan eartiids bleaun wêr’t de saken mei in goeie foarsitter dúdlik besprutsen wurden en der dan spikers mei koppen slein wurden. Boppedat wurden der ôfspraken makke dy’t kreas yn’e notulen kamen. Tsjintwurdich wurdt der yn in gearkomst oer fan alles en noch wat…