Reservetank

De kerstnachtdienst is afgesloten met het zingen van Ere zij God. Wanneer de bezoekers grotendeels de kerkzaal uit zijn, schakel ik de beamer uit. Dan valt mijn oog op het rood knipperende lampje aan het apparaat. Normaal gesproken is dit groen en al zo normaal dat je er niet meer…

Tropysk yn’e hûs

Hjir doocht wat net, is it earste dat der troch myn holle giet nei it wekker wurden. Ik hear in lûd dat ik net hearre moat. As ik ûnder yn’e keuken bin foar myn moarnsiten, wurde myn tinzen befêstige: de temperatuer is hjir hast tritich graden, de kachel hat de…

Nijs

Foar it nijs út’e omjouwing stiet myn radio regelmjittich ôfstimd op Omrop Fryslân. Ik fyn it noflik om it nijs yn myn eigen heitetaal te belústerjen. It duorret lykwols meastentiids net hiel lang foardat ik wer kies foar in oare nijsstjoerder. Yn it earste plak fyn ik it hielendal neat…