Skippybal

De wedstriid op de skippyballen, it wie in aardichheid om te sjen tusken de modellen fan de moadeshow troch. It is al gau dúdlik dat it net maklik is om op sa’n stuiterjend gefal sitten te bliuwen as it ek noch yn rap tempo moat oar in reade loper. Foaral…

Taalgebrûk

Is it ûnfatsoenlik om in petear mei frjemden yn it Frysk te begjinnen? Ik fyn dat net en sa lang as ik yn Fryslân bin, begjin ik dan ek yn’t Frysk. Tsja, wy wenje no ien kear yn Fryslân en ik haw myn memmetaal heech. Fansels skeakelje ik wol om…

Fioeltsjes

buorman fynt ús pykjes ek wol gesellich, mar somtiden binne sy wat minder wolkom

Fakânsje

“Hawwe jimme al fakânsjeplannen?” It bin fan dy praatsjes dy’t dizze perioade sa’n bytsje wer begjinne. Dit jier hawwe wy ek fakânsjeplannen, mar dat hat nochal wat fuotten yn ierde hân. Want foardat der wat boekt wurde kin, moat der fansels earst pland wurde tusken wurk en oare aktiviteiten troch….

Samar in feestje

as dan hast de hiele groep oanwêzich is, knal ik der yn mei in flinke boanus

Miljeufederaasje op’t dak

Tsjonge jonge, dat hawwe wy wer hear… Wy dogge sa ús uterste bêst om sa duorsum mooglik te libjen, hawwe wy fannewike ynienen de Friese Milieu Federatie (FMF) op ús dak. Wy wiene noch mar amper fan bêd woansdeitemoarn of dêr stie de wurdfierder fan dizze organisaasje al mei in…