Unhandich

It is somtiden in aardichheid om gewoanwei te sjen wat oare minsken sa al by’t ein hawwe. Sa stie ik sneontemoarn yn alle rêst by te supermerk te wachtsjen en seach hoe ûnhandich as de winkelkarren dêr eins opstelt steane. Der is mar ien iepening om in karre mei te…

Frustraasje

In kuierke is altyd in perfekte manier om frustraasjes út te praten en sa dienen wy dat dan ek dizze jûn. Doe’t wie ús strjitte wer yn kamen, wy de frustraasje lykwols noch net fuort. Buorfrou – dy’t yn’e tún oan it wurk wie, hie dat wol yn’e smizen. Sy…

Poadium

“Ah Dick, hoe is’t mei dy jonge, wol aardich goed?” Wat is dat dochs mei yn soad minsken dy’t fan dit soad fragen stelle, mar dan net it antwurd ôfwachtsje of it sels al sa’n bytsje ynfolle en dan fierder geane mei harren eigen ferhaal. “Ja, mei my giet it…

Wykbrief

“Tinkst wol om it berjochtsje op’e wykbrief?”, sa krige ik as warskôging noch efkes te hearen. Ut en troch kleurje ik net altyd binnen de lyntsjes en is sa’n heugenis net ferkeard. “Ja, ja, sjoch mar, ik haw de útnoeging foar de Floriadetrip juster opstjoerd.” In dei letter is it…

VIP’s

Om ús festival in lyts bytsje te promoaten, hjir en der in praatsje te meitsjen en fansels om te genietsjen fan in hapke en in drankje, fertsjintwurdigden wy okkerdeis mei sy’n fjouweren ús organisaasje by de Midsimmermoeting fan de gemeente Achtkarspelen. By de parkearromte stie in man yn in oranje…

Panyk

De sirene fan de brânspuitauto komt stees tichterby en stoppe net fier fan ús ôf. Ik meitsje oanstalten om polshichte te gean nimmen. “Mar der fleanste dochs net efteroan?!”, sa krij ik te hearen. Sa’n twa minuten letter bin ik der al efter dat it wierskynlik om in skoalebesikje fan…