juni 2021

#42 Kadootsje

“Jo koade wurdt brûkt op in nij tastel, bisto mei myn koades oan’e gong? Is myn nije telefoan der?”, sa wurdt der fan ûnderen roppen. Yndie is har nije telefoan […]

Kamperen (156)

Voor de zesde keer gaan wij dit jaar met onze groeigroep een weekendje kamperen. Naast de bijeenkomsten met bijbelstudie die we al vele jaren regelmatig hebben op zondagavond, bleek de

Sjoelblokje

De sjoelbak wie omfallen tidens it skjinmeitsjen en hie dêrby aardich skea oprûn. Dizze bak stie dan ek net op in hiele handige lokaasje – op’e sliepkeamer efter de doar

Kippenvanger

Je beleeft wat met die kippen, zo denken we na de nachtmerrie van zo’n drie weken geleden. Vier van onze vijf kippen werden toen verorberd door een steenmarter en voor

#40 Gelûdsje

Der koe wol in telefoan oergean, sa tocht ik earst, mar it stees mar werheljende rideltsje bleaun mar trochgean en trochgean. Dan sil it wol in kompjûterspultsje wêze of sa,

Scroll naar boven