#42 Kadootsje

“Jo koade wurdt brûkt op in nij tastel, bisto mei myn koades oan’e gong? Is myn nije telefoan der?”, sa wurdt der fan ûnderen roppen. Yndie is har nije telefoan in oerke lyn ôflevere en dizze soe ik hurd efkes ynstallearje salang as sy fuort wie en dan as kadootsje…

Kamperen (156)

Voor de zesde keer gaan wij dit jaar met onze groeigroep een weekendje kamperen. Naast de bijeenkomsten met bijbelstudie die we al vele jaren regelmatig hebben op zondagavond, bleek de klik in onze groep dusdanig dat af en toe een etentje ook prima op z’n plek was en de laatste…

Tuorke en Jurre brengen na half jaar stilte weer fleur in centrum

SURHUISTERVEEN – It giet oan! Voor het eerst sinds een paar maanden waren Tuorke en Jurre afgelopen zaterdag weer in het centrum van Surhuisterveen te vinden. Daar hadden ze ontzettend veel zin in en ook het publiek verwelkomde het illustere duo weer enthousiast als altijd. “We krijgen allemaal duimpjes”, ziet…

Sjoelblokje

De sjoelbak wie omfallen tidens it skjinmeitsjen en hie dêrby aardich skea oprûn. Dizze bak stie dan ek net op in hiele handige lokaasje – op’e sliepkeamer efter de doar – mar dat is wol in plakje wêr’t hy net ien yn it paad stiet. De blokjes leinen troch de…

Kippenvanger

Je beleeft wat met die kippen, zo denken we na de nachtmerrie van zo’n drie weken geleden. Vier van onze vijf kippen werden toen verorberd door een steenmarter en voor het diertje dat overbleef, zouden we een paar dagen later wel even gezelschap regelen. De vijf Barnevelders die we kochten…

#40 Gelûdsje

Der koe wol in telefoan oergean, sa tocht ik earst, mar it stees mar werheljende rideltsje bleaun mar trochgean en trochgean. Dan sil it wol in kompjûterspultsje wêze of sa, begûn ik te tinken tidens myn wurksumheden yn de tún. Ik koe net rjocht trasearje wêr’t it wei kaam, want…