Privacy

“Jo binne frou Reitsma? Jo hawwe om tsien oere in termûndersyk.” De assistinte tsjekt de gegevens dy’t yn har systeem steane mei de pasjintenkaart fan frou Reitsma. “Hawwe jo faak genôch nei it húske west?” No, dêr twivelet mefrou Reitsma noch in bytsje oan en derom giet se noch mar…

Foetsy

Myn telefoan dy brûk ik net om – sa’t ik om my hinne in hiel soad sjoch – tritich sintimeter efteroan te rinnen of fytsen. Meastentiids haw ik it apparaat yn’e bûse om sa no en dan ris in foto mei te meitsjen, in berjochtsje te stjoeren of in betellinkje…

Tuorke en Jurre verzorgen gezellige explosie met bloembommetjes

Het kan niet op, deze zaterdagmiddag in het centrum van Surhuisterveen: de zon staat hoog aan de hemel, de temperatuur is uiterst aangenaam en dan zijn Tuorke en Jurre ook nog eens aanwezig op hun versierde fiets met daarop een vrolijk klinkend stukje muziek. De cadeautjes die ze uitdelen laten…

Sinnebril

It is in sinnige sneintemoarn, krekt wat foar njoggen oere. In grut diel fan de meiwurkers is al oanwêzich yn’t tsjerke. De koster hat fansels de doar al los en it gleske wetter klearset foar de dûmny, it technysk team hat de saken opstart en de kofjeskinkers binne de kopkes…

Overstag

Om te peilen of we allemaal nog wel op koers liggen, kwam de gemeente onlangs samen op een avond met als thema ‘Bakboord of Stuurboord?’ Gastspreker Gerlof Wiersma van KerkOverstag signaleert in de traditionele kerken al jarenlang een terugloop van kerkgang en denkt dat de kerk niet meer zo werkt…