Schaamrood predikant door stootje slagroom taart

Wie een treffende naam bedenkt voor kerkdiensten van de toekomst, ontvangt uit handen van dominee Hans de Jong een taart. Om deze prijsvraag ietwat kracht bij te zetten trok de kersverse predikant van PKN Surhuisterveen-Boelenslaan onlangs samen met een fotograaf naar de plaatselijke bakker om een uitnodigend plaatje te schieten….

Okkerdeis

It is alwer hast twa jier lyn dat ús mem ferstoarn is en sûnt foarich jier oktober is ek ús omke Jan Kooij net mear ûnder ús op dizze wrâld. Dan learst wol aardich gau om alles fanút in oar perspektyf te sjen. Foto’s, oantekeningen en oare oantinkens dy’t oars…

Filmkes

“Ik wol dizze acht milimeter films ynleverje om te digitalisearjen.” It famke efter de kassa seach my mei grutte eagen oan doe’t ik in taske mei filmspoelen foar har del lei. “Wat woene jo??” Ik werhelle myn fersyk, mar omdat sy noch gjin flau idee hie wêr’t it oer gong,…

Levensverhaal

“Wat doe je dan zo’n hele dag?” Deze vraag krijg ik wanneer ik in een gesprek vertel over mijn leven en het feit dat ik arbeidsongeschikt ben, geen baan heb en dus veel vrije tijd. Tja, zo vraag ik mezelf dan hardop af, wat doe ik eigenlijk allemaal? Er is…

foto: Guido Baron

Luisteren naar de roepstem

‘Het leven bestaat veelal uit keuzes maken en die zijn niet altijd even gemakkelijk.’ Zo begon ik alweer bijna twintig jaar geleden mijn eerste artikel redactioneel toen ik voor de keus werd gesteld om de redactie van het kerkblad van de christelijk gereformeerde kerk over te nemen van de destijds…

Eigenwiis

Wat binne minsken somtiden dochs ek ûnnoazele halzen. Okkerdeis seach ik dat in autobestjoerder de ôfslach naam wêr’t dúdlik oanjûn stie dat dizze wei troch wurk oan de wei ôfsluten wie. ‘Dy moat fêst earne wêze’, sa tocht ik noch, mar in pear tellen letter seach ik de auto werom…