januari 2022

Okkerdeis

It is alwer hast twa jier lyn dat ús mem ferstoarn is en sûnt foarich jier oktober is ek ús omke Jan Kooij net mear ûnder ús op dizze wrâld.

Filmkes

“Ik wol dizze acht milimeter films ynleverje om te digitalisearjen.” It famke efter de kassa seach my mei grutte eagen oan doe’t ik in taske mei filmspoelen foar har del

Levensverhaal

“Wat doe je dan zo’n hele dag?” Deze vraag krijg ik wanneer ik in een gesprek vertel over mijn leven en het feit dat ik arbeidsongeschikt ben, geen baan heb

Luisteren naar de roepstem

‘Het leven bestaat veelal uit keuzes maken en die zijn niet altijd even gemakkelijk.’ Zo begon ik alweer bijna twintig jaar geleden mijn eerste artikel redactioneel toen ik voor de

Eigenwiis

Wat binne minsken somtiden dochs ek ûnnoazele halzen. Okkerdeis seach ik dat in autobestjoerder de ôfslach naam wêr’t dúdlik oanjûn stie dat dizze wei troch wurk oan de wei ôfsluten

Lûd fan muzyk

Trije froulju sieten der dizze sneontejûn by ús yn’e keamer, allegearre hearlik ûntspannen mei in tekkentsje oer de knibbels te genietsjen fan ‘the Sound of Music’. Ik fersoarge de catering

Scroll naar boven