Podium (306)

“No moatst net yn it Frysk begjinne te skriuwen hjer, dan kin ik dy net mear folgje.” Het is alweer ruim twee jaar geleden wanneer een van mijn fans – ja werkelijk, heb heb vaste ‘luisteraars’ – zijn bevindingen met me deelt over mijn blogje geschreven in het Fries. “Dan…

#12 Fiskje

It wie hast iterstiid en ik hie wol nocht oan in hearinkje. By de fiskwinkel seach ik krekt in klant nei binnen ta gean en doe’t ik de doar iepene om binnen te stappen, seach ik wol dat ik de fjirde klant wie, wylst der tsjinwurdich mar trije yn meie….