#15 Konsintraasje

Ik seach him al fanút de fierte oankommen, hy fytste mei syn smartphone yn’e hân. Alle kearen wer sa’n trije tellen it each op de tillefoan en dan hie der de fjirde tel efkes tiid om te sjen as hy noch wol yn it rjochte spoar siet. Yn rap tempo…

Familiebanden (310)

In de kerk had ik hier en daar al een glimp opgevangen, rondom het graf waren ze nog iets meer zichtbaar en bij het bakje koffie na de begrafenis maakten we zelfs even een praatje met elkaar. Wie herkent niet dit soort van hereniging met neven en nichten? Gedachten van…

#14 Mantsje

Ik stie út it raam te sjen en seach in auto stopjen. It duorre in skoftsje en doe kaam der stadichoan in âld mantsje út, hy strompele hiel krebintich nei de doar fan de winkel; oan de iene hân de stok dêr’t hy op steunt, yn de oare hân in…