Bak ha?

It is fiif oere as de belle by ús foardoar giet en dat is hiel faak de tiid foar kollektanten dus ik nim alfêst wat jild mei nei de doar. Mar der stiet gjin kreaze kollektant mar in grauwe en suterige keardel yn wurkklean: “Jo moat in bak ha?!!” Efter…

Geen zorgen

Het was niet eens de langste route die we wandelden in het gedeelte van het Pieterpad dat we de komende week af gaan leggen. Wat er precies loos was weet ik niet, maar je hebt soms van die dagen dat niet alles zo gesmeerd loopt. Al op de helft van…

Tuorke en Jurre brengen weer sfeer met vrolijke dansjes shantykoor

Het zoeken naar Tuorke en Jurre wanneer dit duo het centrum van Surhuisterveen bezoekt, is vooral voor de jongste generatie een peuleschil. Het focussen op de rode hoed van Tuorke welke boven alle publiek uitsteekt, is voldoende om te bepalen waar ze moeten zijn voor een boks, high five of…

#54 Froulju

Sommige froulju begjinne by harren aktiviteiten yn’e hús mear as ien en twa kear op in dei samar te praten, en ast dan fregest wat se krekt sein hawwe dan is it antwurd faak: ‘ah neat jong, ik praat wat yn mysels.’ Dan probearrest har praten wat te negearjen sadatst…

Fleskes

‘Wat silsto mei al dy fleskes’, sa waard oan Nynke regelmjittich nijsgjirrich frege neidat sy op Facebook in oprop dien hie om kofjemolkefleskes foar har te bewarjen en der ek al regelmjittich in pûdsje mei dy dingen by ús brocht wie of oan de doar hong. ‘Ik gean in workshop…

Wikseltruuk

Nei in aardich eintsje kuierjen rûnom Earnewâld wie der yn de lêste kilometer noch in stikje wetter dat oerstutsen wurde moast. Foar ien euro per persoan wie der in pontsje dat ús oersette koe, mar op it boardsje stie hiel dúdlik dat wy kontant betelje moasten. Dat is in hiele…