Alde mantsjes

De lêste tiid fernim ik regelmjittich dat myn ûnderbroek wat wiet is. Hiel stikem sjoch ik dan wolris efterom en tink ik wolris: it sil dochs net? Ik bin ommers de fyftich ek al foarby en by sommige mannen op... Lees verder

Fleanende krystbeam

In hiel soad heiten en memmen moasten oardel dei nei de parsekonferinsjes fan de minister ynienen wer klearstean as skoalmaster of -juf. Dat dêr dochs hiel wat oars by komt sjen hat yn hiel wat húshâldens alwer bliken dien. Net... Lees verder