Praatsje

“Meie wy hjir net mear mei inoar prate mem?!”, flústere sy wylst sy wat angstich om har hinne seach. It famke fan fjouwer jier wie al in pear wike thús fan skoalle en wist wol in lyts bytsje dat der yn de wrâld wat spile dat hiel grut wie en der net sa bêst…

Gevormd door het leven willen Ruud en Roelie gloriedragers zijn

Ze hebben behoorlijke tegenslagen in hun leven meegemaakt. De puzzelstukjes uit het leven van Ruud en Roelie Constant zijn na hun eerste reis naar Israël veelal op hun plaats gevallen. God heeft hen naar de plek geleid waar ze nu staan en dat delen ze met iedereen die het maar…

Light4Nations bracht Dia de Haan op het spoor van Israël

Tot 2016 was ze nog nooit in Israël geweest, nu is ze er niet meer weg te slaan, zo omschrijft Dia de Haan haar enthousiasme over haar bezoeken aan het land waar Jezus mens werd. Bijna ieder jaar bracht ze er sindsdien wel een bezoek, ooit hoopt ze er zelfs…

Ofskie op ôfstân

Ien fan har froegere freondinnen wie ferstoarn, mar troch de regeljouwing rûnom corona-virus koe sy net by de útfeart wêze. Dizze frou fan 82 jier kaam op myn paad trochdat ik wol wat mear ferstân haw fan de nije ferbiningstechniken en fansels woe ik meiwurkje. De WiFi wie wol yn…

Wonderlijke verhuizing van de Werkplaats

De Werkplaats van Light4Nations aan het Kyriat Onoplein in Drachten heeft jarenlang leeg gestaan en was een bouwval voordat Hillebrand en Kora Rijpma deze medio 2014 kochten. Toen deze ietwat was opgeknapt heeft er een een gebedsdienst plaatsgevonden. Voorganger Zoran Spasovski – die over de hele wereld in de prachtigste…

Winkelkarre

“Ho mynhear, jo binne ferplicht om in winkelkarre mei te nimmen!” In meiwurkster fan de supermerk wêr’t ik altyd de boadskippen helje ropt my werom neidat ik lykas oars de winkel sa yn stap mei myn boadskiptas. Ik fiel my hast in krimineel dy’t ien fan de foarskriften rûnom al…