Blomke

“Hast wat goed te meitsjen?”, ropt in stim fanôf de oare kant fan’e wei as ik by de blommist nei bûten kom mei in boskje blommen op’e earm. “Nee hjer, ik doch dat gewoan omdat it út en troch sa moai is”, antwurdzje ik en de ferkeaper besjocht it noch…

Laminaatsnijer

“Is in laminaatsnijer net wat foar dy?” Dizze suggestje wurdt my dien omdat ik al in tiidsje dwaande bin mei it lizzen fan sa’n flier op’e souder. Ik doch dat op myn eigen amateuristyske manier en moat foar elke planke nei de garaazje om dizze op maat te meitsjen mei…

Fiskje

It wie hast iterstiid en ik hie wol nocht oan in hearinkje. By de fiskwinkel seach ik krekt in klant nei binnen ta gean en doe’t ik de doar iepene om binnen te stappen, seach ik wol dat ik de fjirde klant wie, wylst der tsjinwurdich mar trije yn meie….

Boadskippen

Foarige wike bin ik efkes mei west om boadskippen te heljen foar in âldere frou dy’t der eins net mear út doart. Ik bin der wier fan skrokken sa benaud as dy minsken binne foar dat corona-firus : fuort neidat de doar iepen giet, docht sy fiif stappen efterút, it…

Corona

“Witsto eins wol datsto corona hast?” In goeie bekende komt yn de supermerk laitsjend nei my ta mei dizze meidieling. Sy hat dit niiskrekt fan ien heart dy’t myn namme neamde en it allegearre hiel goed tinkt te witten. Oan de iene kant moat ik hjir ek wol in bytsje…

Noardewyn Live

Eins koe ik it programma Noardewyn Live oars net as fan in pear bylden fan ‘e tillevyzje mei faaks wat nuvere muzyk groepkes dy’t harren nûmerkes spielen yn in gesellich en rommelich dekor en dat alles wurde dan ek noch presentearre troch in hiel drokke Willem de Vries dy’t mei…