Fiskje

It wie hast iterstiid en ik hie wol nocht oan in hearinkje. By de fiskwinkel seach ik krekt in klant nei binnen ta gean en doe’t ik de doar iepene om binnen te stappen, seach ik wol dat ik de... Lees verder

Corona

“Witsto eins wol datsto corona hast?” In goeie bekende komt yn de supermerk laitsjend nei my ta mei dizze meidieling. Sy hat dit niiskrekt fan ien heart dy’t myn namme neamde en it allegearre hiel goed tinkt te witten. Oan... Lees verder