Briltsje (20)

“Ik kin it wier net mear sjen!” Myn broer is efkes by ús en mei syn earmtakke sa fier as mooglik fan him ôf probearret ‘r in berjochtsje op’e tillefoan te lêzen. Teun is ek hast fyftich en dan begjinne dat soad dingen wolris wat minder te wurden. “Kinsto dat…

Pixabay

Lastpost

Wat doen ouders tegenwoordig eigenlijk nog met een kind?! Dat heb ik me de laatste jaren meer dan eens afgevraagd wanneer ik tijdens wandelingen in de omgeving iedere ochtend weer in alle vroegte auto’s zag stoppen met kleine kinderen er in; het zijn kleinkinderen die bij pakes en beppes worden…

Blêdblazer (19)

Hjir wennet ien dy’t in blêdblazer hat, sa is myn konklúzje wannear ’t ik derlâns kuierje. Yn de hiele strjitte lizze gjin blêden op’e dyk mar hjir wol, wylst de tún sûkerskjin is. Sûnder folle ferstân fan de natuer te hawwen is te sjen dat de blêden simpelwei fan de…