Floara

“Witst wat echt sûn is?”, sa krige ik as ynformaasje mei fan de grienteboer neidat ik in pear ûnskes soerkoal besteld hie. “In pear skepkes rouwe soerkoal, hiel goed foar bygelyks dyn termfloara.” No haw ik... Read more

Reis

Myn hiele struktuer fan ‘e dei leit yn’t hûndert troch al die rigels rûnom de corona-krisis: alle aktiviteiten dêr’t ik wol frijwillich oan wurkje binne annuleard, sa mar efkes in kopke kofje helje skynt net mear... Read more

Praatsje

“Meie wy hjir net mear mei inoar prate mem?!”, flústere sy wylst sy wat angstich om har hinne seach. It famke fan fjouwer jier wie al in pear wike thús fan skoalle en wist wol in lyts bytsje dat der... Read more

Winkelkarre

“Ho mynhear, jo binne ferplicht om in winkelkarre mei te nimmen!” In meiwurkster fan de supermerk wêr’t ik altyd de boadskippen helje ropt my werom neidat ik lykas oars de winkel sa yn stap mei myn... Read more

Koartôf

“Wol it wat slagje?” In grûnwurker stiet skodzjend mei de holle te sjen nei in wat âldere man dy’t syn fyts oer grutte bulten sân tôget en hast fêst sitten bliuwt yn in djippe kûle. “It... Read more