Bleate froulju

In hiel soart manlju yn Surhústerfean en omkriten, binne hielendal fan it ket. Net allinnich omdat it foarjier wurdt en de froulju stees mear klean út dogge, mar mear omdat der yn augustus in skitterjend barren op it programma stiet. De hannelsferiening fan dit doarp docht der ommers alles oan…