Ofskie op ôfstân

Ien fan har froegere freondinnen wie ferstoarn, mar troch de regeljouwing rûnom corona-virus koe sy net by de útfeart wêze. Dizze frou fan 82 jier kaam op myn paad trochdat ik wol wat mear ferstân haw fan de nije ferbiningstechniken... Lees verder

Winkelkarre

“Ho mynhear, jo binne ferplicht om in winkelkarre mei te nimmen!” In meiwurkster fan de supermerk wêr’t ik altyd de boadskippen helje ropt my werom neidat ik lykas oars de winkel sa yn stap mei myn boadskiptas. Ik fiel my... Lees verder

Koartôf

“Wol it wat slagje?” In grûnwurker stiet skodzjend mei de holle te sjen nei in wat âldere man dy’t syn fyts oer grutte bulten sân tôget en hast fêst sitten bliuwt yn in djippe kûle. “It sil wol moatte hin”,... Lees verder

Corona

“Witsto eins wol datsto corona hast?” In goeie bekende komt yn de supermerk laitsjend nei my ta mei dizze meidieling. Sy hat dit niiskrekt fan ien heart dy’t myn namme neamde en it allegearre hiel goed tinkt te witten. Oan... Lees verder

Bus

Bûten waait it tige hurd, de foarútsichten binne foaral reinich; hjoed gjin ik yn’e bus. De fertrektiid haw ik goed yn’e holle mar by it ynpakken fan myn tas fernim ik dat ik opsjitte moat. Dan mar op’e fyts nei... Lees verder

Lear fet

Wy sieten oan’e kofje en it ûnderwerp wie it Ot en Sien museum. Ien fan de oanwêzigen hie dêr noch in bernewein út it ferlien skonken. Der waard by ferteld dat de learkes wêr’t it hiele spul doedestiids yn hang wol wat... Lees verder