Konsintraasje

Ik seach him al fanút de fierte oankommen, hy fytste mei syn smartphone yn’e hân. Alle kearen wer sa’n trije tellen it each op de tillefoan en dan hie der de fjirde tel efkes tiid om te sjen as hy noch wol yn it rjochte spoar siet. Yn rap tempo…

Mantsje

Ik stie út it raam te sjen en seach in auto stopjen. It duorre in skoftsje en doe kaam der stadichoan in âld mantsje út, hy strompele hiel krebintich nei de doar fan de winkel; oan de iene hân de stok dêr’t hy op steunt, yn de oare hân in…

Reaksje

In man komt op strjitte by my. “Ik haw heart dat dyn mem siik is, hoe is’t mei har?” Sûnder it antwurd ȏf te wachtsjen wol der noch wat witte: “soe se wier net wer better kinne? Hja heare ommers wolris fan ‘second opinion’, dan geane se nei Amsterdam…” By ús mem is…

Fiskje

It wie hast iterstiid en ik hie wol nocht oan in hearinkje. By de fiskwinkel seach ik krekt in klant nei binnen ta gean en doe’t ik de doar iepene om binnen te stappen, seach ik wol dat ik de fjirde klant wie, wylst der tsjinwurdich mar trije yn meie….

Boadskippen

Foarige wike bin ik efkes mei west om boadskippen te heljen foar in âldere frou dy’t der eins net mear út doart. Ik bin der wier fan skrokken sa benaud as dy minsken binne foar dat corona-firus : fuort neidat de doar iepen giet, docht sy fiif stappen efterút, it…

Karantêne

“Lang zal ze leven in de gloria…” Wy binne efter yn’e tún as wy foar op’e dyk de fleurige klanken fan in trompet spiljen hearre. Rap rinne wy nei foaren: der is aksje yn ús buert dêr’t al in oantal wiken sa goed as neat te belibjen falt. In buorfrou…