Winkelkarre

“Ho mynhear, jo binne ferplicht om in winkelkarre mei te nimmen!” In meiwurkster fan de supermerk wêr’t ik altyd de boadskippen helje ropt my werom neidat ik lykas oars de winkel sa yn stap mei myn... Read more

Koartôf

“Wol it wat slagje?” In grûnwurker stiet skodzjend mei de holle te sjen nei in wat âldere man dy’t syn fyts oer grutte bulten sân tôget en hast fêst sitten bliuwt yn in djippe kûle. “It... Read more