Fleanende krystbeam

In hiel soad heiten en memmen moasten oardel dei nei de parsekonferinsjes fan de minister ynienen wer klearstean as skoalmaster of -juf. Dat dêr dochs hiel wat oars by komt sjen hat yn hiel wat húshâldens alwer bliken dien. Net... Lees verder