Boadskippen

Foarige wike bin ik efkes mei west om boadskippen te heljen foar in âldere frou dy’t der eins net mear út doart. Ik bin der wier fan skrokken sa benaud as dy minsken binne foar dat corona-firus : fuort neidat de doar iepen giet, docht sy fiif stappen efterút, it…

Corona

“Witsto eins wol datsto corona hast?” In goeie bekende komt yn de supermerk laitsjend nei my ta mei dizze meidieling. Sy hat dit niiskrekt fan ien heart dy’t myn namme neamde en it allegearre hiel goed tinkt te witten. Oan de iene kant moat ik hjir ek wol in bytsje…

Noardewyn Live

Eins koe ik it programma Noardewyn Live oars net as fan in pear bylden fan ‘e tillevyzje mei faaks wat nuvere muzyk groepkes dy’t harren nûmerkes spielen yn in gesellich en rommelich dekor en dat alles wurde dan ek noch presentearre troch in hiel drokke Willem de Vries dy’t mei…

Klappertoskje

Ferline wike lei ik op in moarntiid efkes nei acht oere nei Omrop Fryslân te lústerjen. Hoewol ik hielendal gjin útslieper bin, fûn ik dat op dizze nijjiersmoarn wol efkes noflik: yn ‘e nacht hienen wy gesellich by de buorren sitten te boarreljen en wie it aardich letter wurden as dat wy…

Bleate froulju

In hiel soart manlju yn Surhústerfean en omkriten, binne hielendal fan it ket. Net allinnich omdat it foarjier wurdt en de froulju stees mear klean út dogge, mar mear omdat der yn augustus in skitterjend barren op it programma stiet. De hannelsferiening fan dit doarp docht der ommers alles oan…

Ferbrekke (week 30)

Een man en een vrouw staan druk gebarend bij de kassa van een supermarkt. De caissière zit er met een rood hoofd bij en haalt hulpeloos haar schouders op. Het drietal blijkt een meningsverschil te hebben over het bedrag dat betaald moet worden. Hoewel de waarde van de euro voor…